Curmitis Familjehem

Ett tryggt familjehem

Familjehemsvård

Curmitis Familjehem är en del av Curmitisgruppen. Curmitisgruppen har tillstånd att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Våra anställda har lång erfarenhet av att bedriva familjehems-och jourhemsvård för barn, ungdomar samt förälder/barnplaceringar. Curmitis Familjehem väljer familjehem med omsorg. Familjehemmen har erfarenhet och kunskap inom olika områden såsom utredning, förälder/barn, skydd/heder och missbruk. Några familjehem tar enbart emot jour. Våra familjehem finns främst i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Södermanland. 

Blivande familjehem får inledningsvis fylla i ett scanningsinstrument enligt BRAFAM, en metod framtagen av Socialstyrelsen. Som familjehem genomgår man en utredning med hembesök och djupintervjuer. De nya familjehemmen utbildas i ”Ett hem att växa i” för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Registerutdrag inhämtas från polis, kronofogden, socialtjänst samt försäkringskassan. Referenser hämtas in.

Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden. Familjehemmen får även hembesök av Curmitis familjehemskonsulenter en gång i veckan vid ny placering och därefter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar. Familjehemmen erbjuds även utbildning och kompetensutveckling genom både intern och extern fortbildning. Vi erbjuder våra familjehem:

  • En lättillgänglig konsulent
  • Kontinuerlig handledning råd/stöd av konsulenten
  • Kvalificerad extern handledning vid behov
  • Familjehemmen erbjuds årligen fortbildning och utbildning i olika teman.
  • Stöd i kontakter med myndigheter gällande placeringen
  • Familjehemskonsulent samordnar behandlingsinsatser samt har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren